ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Certified professional rubber stampAναλαμβάνουμε πλήρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση του παλιού ή νέου ανελκυστήρα ή ανυψωτικού μηχανισμού, καθώς και της έκδοσης αδείας λειτουργίας του.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2008 τέθηκε σε ισχύ η υπ” αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», καθώς και οι διορθώσεις των σφαλμάτων αυτής στο ΦΕΚ 424/Β/10.03.2009.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και μάλιστα να επανελέγχονται περιοδικά, για την βεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού γίνεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους/κοινοποιημένους φορείς ελέγχου, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρμοδιότητα.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση του ανελκυστήρα από Κοινοποιημένο Αρμόδιο Φορέα Ελέγχου (ΕΣΥΔ) εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας και μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Κατά την πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας και βεβαιώνονται τυχόν ελλείψεις και αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε να αποκατασταθούν.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, τα χρονικά διαστήματα των περιοδικών ελέγχων είναι ανάλογα με την χρήση του ανελκυστήρα και το πλήθος των ορόφων, ειδικότερα:

  • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6ετία.
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5ετία.
  • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4ετία.
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες. κάθε 3ετία
  • Για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης, και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.
  • Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού (αρχικού ή περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Όλες οι προθεσμίες διεξαγωγής περιοδικού ελέγχου, για κάθε τύπο ανελκυστήρα, έχουν παρέλθει(τελευταία προθεσμία για ανελκυστήρες με ή χωρίς στοιχεία νομιμότητας ήταν στις 31.12.2012), με αποτέλεσμα να πρέπει διενεργηθεί άμεσα ο έλεγχος τους. Σας ενημερώνουμε ότι οι κυρώσεις για τους παραβάτες της παραπάνω ΚΥΑ είναι υψηλές (Άρθρο 13) και προβλέπεται ακόμα και η Διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα (Άρθρο 12).


Η ZLIFT στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς, που αναλαμβάνουν πλήρως την διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης για κάθε τύπο ανελκυστήρα, σε συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους φορείς ελέγχου (ΕΒΕΤΑΜ, TUV κα).
Χρησιμοποιούμε μια ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταγραφή των περιοδικών ελέγχων, του προγράμματος συντήρησης, των βλαβών, των επισκευών και γενικά του πλήρους ιστορικού για κάθε συντηρούμενο ανελκυστήρα μας, που μας επιτρέπει να ενημερώνουμε άμεσα τους πελάτες μας για τον χρόνο λήξεως των πιστοποιητικών τους. Έτσι, αποδεικνύουμε για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και σας εξασφαλίζουμε την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία του ανελκυστήρα σας.

Ακόμα και μετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση ενός ανελκυστήρα σας, βρισκόμαστε κοντά σας, αναλαμβάνοντας χωρίς κόστος την σύνταξη τεχνικού φακέλου και την καταχώρηση του πιστοποιητικού και των υπόλοιπων αναγκαίων εγγράφων στην αρμόδια νομαρχία ή δήμο.


Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και ενημερωθείτε για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας…